Algemene Verordening Gegevensverwerking- AVG

PRIVACY VERKLARING

 

 1. IDENTITEIT

  Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Zeker Slank verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens.

  Bedrijfsgegevens:
  Zeker Slank
  Zandhuisweg 37-G
  7665 SH Albergen
  Tel: 06-18957662
  E-mail: karen@zekerslank.nl
  Website: www.zekerslank.nl
  KvK: 61609072

 1. PERSOONSGEGEVENS

  Zeker Slank kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zeker Slank, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Zeker Slank verstrekt. Zeker Slank kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – Geboortedatum
  – Geslacht
  – Burgerlijke staat
  – Beroep
  – E-mail adres
  – Lengte
  – Gewicht

 

 1. WAAROM HEEFT ZEKER SLANK DEZE GEGEVENS NODIG?

  Zeker Slank verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Tevens verwerkt Zeker Slank de persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende diensten en\of therapieën binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst.

  Daarnaast kan Zeker Slank uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst, bestaande uit het verlenen van diensten en\of therapieën.

  De persoonsgegevens uit uw dossier kunnen ook worden gebruikt tijdens collegiale toetsing/intervisie.

  Als Zeker Slank vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw persoonsgegevens, dan zal Zeker Slank u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

  De gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens door u aan Zeker Slank zijn:

  √ Zeker Slank kan u geen factuur toesturen. Hierdoor is het voor Zeker Slank niet mogelijk om de diensten en/of therapieën volledig en naar wens te laten plaatsvinden.

  √ Zeker Slank is, indien van toepassing, niet in staat om contact op te nemen met u en/of mogelijke collegiale toetsing/intervisie om optimaal af te stemmen m.b.t. uw hulpvraag/ behandeltraject.

 

 1. HOE LANG BEWAART ZEKER SLANK UW GEGEVENS?

  Zeker slank bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is volgens de daarvoor wettelijk vastgelegde termijnen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar veilig bewaard in digitale kluis of in een afgesloten kast/ruimte.

 

 1. DELEN MET DERDEN

  Zeker Slank verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties en zijn uitsluitend zichtbaar voor medewerkers van Zeker Slank.

  Mocht het verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere organisaties om welke reden nodig zijn binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst en uw behandelplan, zal Zeker Slank u vooraf informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

 

 1. WEBSITEBEZOEK

  Op de website van Zeker Slank worden de algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden. Wel kan Zeker Slank persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Zeker Slank verstrekt. Zeker Slank kan in dat geval de persoonsgegevens verwerken zoals aangegeven in artikel 2 van deze privacyverklaring.

 

 1. RECHTEN VAN CLIENTEN

  Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Het recht op dataportabiliteit (NIEUW) Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Ook kunt u vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren. Bij het recht op dataportabiliteit moet Zeker Slank de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Zeker Slank is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te verstrekken.

  Het recht op vergetelheid (NIEUW) Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit recht houdt in dat Zeker Slank in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als u (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

  √ Niet meer nodig Zeker Slank heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Zeker Slank ze heeft verzameld of waarvoor Zeker Slank ze verwerkt.

  √ Intrekken toestemming De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Zeker Slank voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

  √ Bezwaar De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen directe marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van Zeker Slank om de persoonsgegevens te verwerken.

  √ Onrechtmatige verwerking Zeker Slank verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

  √ Wettelijk bepaalde bewaartermijn Zeker Slank is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

  √ Kinderen De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’). Het Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die Zeker Slank van u verwerkt in te zien.

  Het recht op inzage.

  Dit is het recht om de persoonsgegevens die Zeker Slank van u verwerkt in te zien. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. U heeft het recht om te vragen welke gegevens Zeker Slank van u heeft. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’. Tevens moet Zeker Slank bij inzageverzoeken u ook laten weten:

  √ Waarom Zeker Slank bepaalde gegevens verwerkt.

  √ Welke soorten persoonsgegevens Zeker Slank verzamelt.

  √ Indien van toepassing: aan welke organisaties Zeker Slank de persoonsgegevens doorgeeft.

  Dit geldt ook voor gegevens die Zeker Slank, met uw toestemming, doorgeeft aan organisaties in andere landen of aan internationale organisaties.

  √ Hoe lang Zeker Slank de persoonsgegevens bewaart.

  √ Welke privacy rechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om Zeker Slank te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als Zeker Slank hun persoonsgegevens verwerkt.

  √ Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  √ Indien van toepassing: van welke organisatie Zeker Slank persoonsgegevens heeft ontvangen als Zeker Slank deze niet zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.

  √ Indien van toepassing: op basis van welke logica Zeker Slank een geautomatiseerd besluit over iemand neemt.

  Het Recht op rectificatie en aanvulling.

  Het recht om de persoonsgegevens die Zeker Slank verwerkt te wijzigen. Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen. Zeker Slank is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die Zeker Slank verwerkt juist zijn. En dat Zeker Slank deze gegevens actualiseert als dat nodig is. Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor Zeker Slank die verwerkt, onjuist? Dan is Zeker Slank verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Dus ook als de cliënt Zeker Slank erop wijst dat zijn/haar gegevens niet kloppen of onvolledig zijn.

  Het recht op beperking van de verwerking.

  Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Mensen hebben in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

  √ Gegevens zijn mogelijk onjuist

  Geeft iemand aan dat Zeker Slank onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag Zeker Slank deze gegevens niet gebruiken zolang Zeker Slank nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

  √ De verwerking is onrechtmatig

  Zeker Slank mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de betrokkene wil niet dat Zeker Slank de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen.

  √ Gegevens zijn niet meer nodig

  Zeker Slank heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor Zeker Slank ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.

  √ Betrokkene maakt bezwaar

  Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Zeker Slank stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Zeker Slank dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Zeker Slank zwaarder wegen, mag Zeker Slank de gegevens niet verwerken.

  Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Wilt u een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens? En zitten daar voor de betrokken persoon consequenties aan? Dan heeft deze persoon het recht zich te beroepen op dit artikel. Dat betekent dat u een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

  Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

  Geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’. Verwerkt Zeker Slank persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang? Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie u gegevens verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Zeker Slank stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Zeker Slank dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die te maken hebben met een rechtsvordering. Let op: zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Zeker Slank zwaarder wegen, mag Zeker Slank de betreffende gegevens niet verwerken. Zeker Slank Prisma stelt dan een beperking van de verwerking in.

  Direct marketing

  Gebruikt Zeker Slank persoonsgegevens voor direct marketing? Dan hebben betrokkenen altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Ook als het gaat om profilering voor deze marketingdoeleinden. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor direct marketing? Dan moet Zeker Slank hier hoe dan ook direct mee stoppen.

  Het recht om bezwaar te maken

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zeker Slank moet u informeren over het recht op bezwaar. Dit moet Zeker Slank doen uiterlijk op het moment van het eerste contact met de u. Zeker Slank informeert u hierover door middel van het privacyreglement en tevens besteed Zeker Slank hier nog aandacht aan tijdens het intakegesprek.

  Het Recht op duidelijke informatie / informatieplicht

  Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een therapeut informatieplicht. Dit betekent dat Zeker Slank verplicht is om nieuwe en bestaande cliënten duidelijk te informeren over wat Zeker Slank met hun persoonsgegevens doet. Zeker Slank informeert en wijst cliënten op hun privacy rechten door middel van deze privacyverklaring. Nieuwe cliënten ontvangen deze privacyverklaring in PDF per e-mail als hun eerste afspraak bevestigd wordt door Zeker Slank. Tevens ontvangt de cliënt dan ook de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Zeker Slank. Ook staat deze privacyverklaring in PDF gepubliceerd op de website van Zeker Slank ter informatie voor alle cliënten en geïnteresseerden. Daarnaast wijst Zeker Slank de cliënt in het intakegesprek mondeling nogmaals op alle rechten die een cliënt heeft en heeft de cliënt de ruimte om eventuele vragen hierover te stellen. Door ondertekening van het intakeformulier, verklaart de cliënt:

  √ het intakeformulier naar waarheid te hebben ingevuld en informatie aan de therapeut naar waarheid te hebben verstrekt

  √ de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden te hebben ontvangen van Zeker Slank en kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Zeker Slank, hiermee akkoord te gaan én zich hieraan te conformeren.

  √ de privacyverklaring te hebben ontvangen van Zeker Slank en kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring, op de hoogte te zijn van de informatie rondom privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn/haar rechten vanuit de AVG én hiermee akkoord te gaan.

  Verantwoordingsplicht

  Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dit betekent dat Zeker Slank aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat Zeker Slank aan de AVG voldoet. Zeker Slank moet onder meer kunnen laten zien dat ze cliënten goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Zeker Slank verstrekt hiertoe digitaal aan alle cliënten deze privacyverklaring. Ook staat deze privacyverklaring in PDF gepubliceerd op de website van Zeker Slank ter informatie voor alle cliënten en geïnteresseerden. Daarnaast wijst Zeker Slank de cliënt in het intakegesprek mondeling nogmaals op alle rechten die een cliënt heeft en heeft de cliënt de ruimte om eventuele vragen hierover te stellen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij Zeker Slank om aan te tonen dat Zeker Slank aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht (accountability) levert Zeker Slank een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

  De nieuwe regels dwingt Zeker Slank om goed na te denken over hoe Zeker Slank persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat Zeker Slank moet kunnen aantonen dat de verwerkingen door Zeker Slank aan de regels van de AVG voldoen. Zeker Slank moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, juistheid.

  Ook moet Zeker Slank kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van cliënten te beschermen. Zeker Slank is verplicht om vanaf 25 mei 2018 verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

 

 1. PRIVACY OP UW ZORGNOTA/FACTUUR

  Op de factuur die u ontvangt van Zeker Slank, staat het volgende

  – uw naam, adres en woonplaats

  – de datum van de behandeling

  – factuurnummer

  – een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling cryolipolyse’, of ‘verkoop BioHCG+
  Stofwisselingskuur’

  – de kosten van het consult

  – BTW

  – vermelding bedrijfsgegevens Zeker Slank.

 

 1. BEVEILIGEN

  Zeker Slank neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Zeker Slank maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 2. KLACHTEN

  Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door Zeker Slank verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met Zeker Slank, bereikbaar op de volgende manier:

  Zeker Slank
  Zandhuisweg 37-G
  7665 SH Albergen
  Tel: 06-18957662
  E-mail: karen@zekerslank.nl

  Zeker Slank zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van Zeker Slank m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met Zeker Slank bespreken. Komt u er samen met Zeker Slank niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met Zeker Slank kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. Met uw klacht/tip kun u namelijk ook bijdragen aan het beschermen van de persoonsgegevens van alle Nederlanders.